+421 918 992 636 jakub.cvik@outlook.com

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK CVIKFIT

 

Článok I
Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom CvikFit je spoločnosť CvikFit s.r.o. so sídlom Rusovská cesta 9, 851 01 Bratislava, IČO: 50 615 335, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 115822/B. Zodpovedný vedúci: Mgr. Jakub Cvik.

 

Článok II
Všeobecné ustanovenia

1. Prevádzkový poriadok upravuje práva a povinnosti osôb, ktoré využívajú služby prevádzky CvikFit nachádzajúcej sa na adrese Rusovská cesta 9, 851 01 Bratislava, ako aj podmienky využívania služieb prevádzky CvikFit. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek uskutočniť jednostranné zmeny prevádzkového poriadku. Prevádzkový poriadok je v jeho aktuálnom znení prístupný na web stránke www.cvikfit.eu, ako aj na viditeľnom mieste v priestoroch CvikFit.

2. Každá osoba využívajúca služby CvikFit (ďalej len “klient”) je povinná sa oboznámiť s týmto prevádzkovým poriadkom a jeho ustanovenia dodržiavať počas celej doby využívania služieb CvikFit. Klient svojím vstupom do priestorov CvikFit a začatím využívania služieb CvikFit potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s ustanoveniami prevádzkového poriadku, jeho ustanovenia pochopil a zaväzuje sa ho dodržiavať počas celej doby využívania služieb CvikFit.

3. Klientom CvikFit sú fyzické osoby staršie ako 15 rokov.

4. Prevádzkovateľ ponúka v priestoroch CvikFit služby spojené so zdravým životným štýlom, predovšetkým služby posilňovne a kardio, ale aj doplnkového predaja produktov spojených so zdravým životným štýlom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť konkrétny rozsah poskytovaných služieb. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie vstupu klientov do priestorov CvikFit a využívanie ponúkaných služieb v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom na základe riadneho zaplatenia vstupného a ceny ponúkanej služby.

 

Článok III

Otváracia doba

1. Štandardná otváracia doba CvikFit je v pracovných dňoch (pondelok – piatok) od 7:00 do 20:00. Cez víkendy, štátne sviatky a dni pracovného pokoja je CvikFit zatvorené.

2. Otváracia doba sa môže v jednotlivých dňoch, najmä počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja líšiť. O konkrétnej otváracej dobe sa klient môže informovať u trénerov CvikFit.

3. Klient je povinný ukončiť využívanie služieb CvikFit po ukončení vopred dohodnutého tréningu tak, aby opustil CvikFit, v čo možno najkratšom čase po skončení otváracej doby.

 

Článok IV
Podmienky využívania služieb CvikFit, cenník služieb a platobné podmienky

1. Poskytovanie služieb CvikFit klientom prebieha na základe vopred dohodnutých individuálnych tréningov pod dozorom odborne spôsobilých trénerov CvikFit. Dĺžka jedného tréningu je 60 minút.

2. Klienti, ktorí využívajú služby vopred dohodnutých individuálnych tréningov s trénermi CvikFit, môžu, nad rámec týchto individuálnych tréningov s trénermi CvikFit, využívať priestory CvikFit aj na samostatné tréningy bez trénera CvikFit. Z kapacitných dôvodov je však klient povinný vopred informovať trénera CvikFit o konkrétnom čase, v ktorom má záujem využiť priestory CvikFit na samostatný tréning.

3. Ak klient príde na vopred dohodnutý individuálny tréning alebo samostatný tréning so svojím dieťaťom, počas celej doby využívania služieb CvikFit preberá plnú zodpovednosť za dieťa a je povinný nahradiť všetku škodu, ktorú dieťa spôsobí CvikFit, trénerom CvikFit, klientom alebo tretím osobám.

4. Osoba mladšia ako 15 rokov môže využívať služby CvikFit výlučne v doprovode osoby staršej ako 18 rokov, ktorá za ňu v plnom rozsahu zodpovedá počas celej doby využívania služieb CvikFit. Doprovod je povinný zabezpečiť dozor nad osobou mladšou ako 15 rokov počas využívania služieb CvikFit. V prípade porušenia tejto povinnosti doprovod zodpovedá za všetku škodu, ktorú osoba mladšia ako 15 rokov spôsobí CvikFit, trénerom CvikFit, klientom alebo tretím osobám a je povinný ju v plnej miere nahradiť.

5. Do priestorov CvikFit je zakázaný vstup osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, omamných, psychotropných alebo iných návykových látok, ako aj osobám, ktoré sú z iných dôvodov zjavne nespôsobilé využívať služby CvikFit a môžu svojím správaním ohrozovať životy, zdravie, majetok alebo nerušené užívanie služieb CvikFit ostatnými klientmi. Do priestorov CvikFit je zakázaný aj vstup osobám v znečistenom alebo zapáchajúcom oblečení.

6. Pri využívaní služieb CvikFit je klient povinný:
a) dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch CvikFit a v prípade zistenia nedostatku, informovať trénerov CvikFit,
b) používať čisté, športové oblečenie a vhodnú a čistú športovú obuv,
c) z hygienických dôvodov používať pri cvičení uteráky, ktoré má k dispozícii v priestoroch CvikFit; klient nesmie z hygienických dôvodov pripustiť kontakt nahej pokožky (okrem plochy dlaní) alebo prepoteného oblečenia s nástrojmi a náčiním nachádzajúcim sa v priestoroch CvikFit a pre tento účel vždy používať uterák,
d) používať posilňovacie nástroje a náčinie šetrne a v súlade s účelom, pre ktorý sú určené,
e) všetky pomôcky používať správnym spôsobom,
f) pred použitím kardio strojov, nástrojov a náčinia sa presvedčiť či nejavia známky poškodenia alebo vady brániace ich využitiu. V prípade zistenia takejto vady, neodkladne ju nahlásiť trénerom CvikFit,
g) uložiť použité nástroje a náčinie na miesto k tomu určené (stojany alebo držiaky),
h) pri cvičení striktne dbať na pokyny trénera CvikFit,
i) neodkladne informovať trénerov CvikFit v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu alebo spozorovania zdravotných ťažkostí,
j) vyhadzovať odpadky do separovaného odpadkového koša (plast, papier a zmiešaný odpad),
k) pri odchode z CvikFit vyprázdniť skrinku v šatni, kľúčik nechať v zámku a nechať ju odomknutú.

7. Pri využívaní služieb CvikFit klient nesmie:
a) využívať v priestore CvikFit iný personál, ako sú tréneri CvikFit,
b) vodiť do CvikFit zvieratá,
c) vnášať do priestorov CvikFit zbrane, strelivo a inak nebezpečné predmety pri manipulácií s ktorými by mohlo dôjsť ku škode na zdraví či majetku klientov, CvikFit či tretích osôb,
d) fajčiť, požívať alkoholické nápoje, omamné, psychotropné, alebo iné návykové látky,
e) narábať s otvoreným ohňom v priestoroch CvikFit,
f) znečisťovať priestor CvikFit napríklad pľuvaním, odhadzovaním žuvačiek, papierov a iných odpadkov,
g) užívaním nevhodných kozmetických prostriedkov,
h) vchádzať do priestorov výhradne určených pre opačné pohlavie (šatne a toalety),
i) odnášať z priestorov CvikFit hygienické prostriedky alebo vybavenie,
j) akokoľvek poškodzovať vybavenie CvikFit,
k) rušiť pri cvičení svojim správaním ostatných klientov či trénerov CvikFit,
l) fotografovať alebo vyhotovovať akýkoľvek zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam v priestoroch CvikFit bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CvikFit.

8. Tréneri CvikFit sú poverení k tomu, aby zaistili klientom pokojné a nerušené využívanie služieb CvikFit. Pokiaľ klient porušuje prevádzkový poriadok alebo neuposlúchne pokyny trénerov CvikFit, sú tréneri CvikFit oprávnení klienta vyzvať, aby od nevhodného správania upustil alebo opustil priestory CvikFit, a to bez náhrady za už zaplatenú službu. Pokiaľ tak klient neurobí, môže byť z priestorov CvikFit vykázaný, a to aj za asistencie polície.

9. Využívanie služieb CvikFit je spoplatnené a riadi sa cenníkom poskytovaných služieb. Aktuálne platný cenník je klientom dostupný na recepcii CvikFit.

10. Cenu za poskytnuté služby alebo tovar je možné uhradiť v hotovosti, bezhotovostným prevodom na účet CvikFit alebo na faktúru.

 

Článok V
Rezervačné podmienky

1. Služby CvikFit si klient môže rezervovať u trénerov CvikFit prostredníctvom e-mailu, SMS, telefonicky alebo osobne.

2. Klient môže bezplatne zrušiť rezerváciu najneskôr 24 hodín pred dohodnutým tréningom.

3. V prípade zrušenia rezervácie zo strany klienta menej ako 24 hodín pred dohodnutým tréningom bude klientovi účtovaný storno poplatok vo výške 50% z ceny poskytovanej služby.

4. V prípade, že sa klient nedostaví na dohodnutý tréning bez predchádzajúceho zrušenia rezervácie, bude mu účtovaná plná cena objednanej služby.

5. Tréneri CvikFit môžu bezplatne zrušiť rezerváciu najneskôr 12 hodín pred dohodnutým tréningom.

6. V prípade zrušenia rezervácie zo strany trénera CvikFit menej ako 12 hodín pred dohodnutým tréningom má klient nárok na jeden bezplatný tréning.

7. V prípade, že sa tréner CvikFit nedostaví na dohodnutý tréning bez predchádzajúceho zrušenia rezervácie, klient má nárok na dva bezplatné tréningy.

 

Článok VI
Osobná bezpečnosť a ochrana majetku

1. Každý klient vstupom do CvikFit vyhlasuje a potvrdzuje, že pozná svoj osobný zdravotný stav a nemá žiadne zdravotné obmedzenia, ktoré by mu bránili vo využívaní služieb CvikFit.

2. Každý klient je povinný priebežne informovať trénerov CvikFit o svojom zdravotnom stave, všetkých chorobách, zraneniach, ako aj akýchkoľvek iných obmedzeniach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh tréningu.
3. O zhoršenom zdravotnom stave, prípadných chorobách, zraneniach alebo iných obmedzeniach je klient povinný informovať trénera CvikFit vopred, pred začatím dohodnutého tréningu.

4. Pokiaľ sa klient zraní, stane sa mu úraz alebo je mu nevoľno, prípadne pokiaľ sa to isté v jeho prítomnosti stane tretej osobe, je klient povinný oznámiť túto skutočnosť trénerovi CvikFit a ďalej postupovať podľa pokynov trénerov CvikFit. Pre poskytovanie prvej pomoci je určený vyškolený tréner CvikFit, ktorý podľa potreby privolá lekára.

5. Každý klient je povinný správať sa v priestoroch CvikFit tak, aby dbal o vlastnú bezpečnosť a aby svojim správaním neohrozoval bezpečnosť, zdravie, životy alebo majetok iných osôb. V tejto súvislosti je klient povinný používať nástroje a náčinie v priestoroch CvikFit len na účel spôsobom, na ktorý sú tieto nástroje a náčinia určené a bežne používané. Pokiaľ klient správny účel a spôsob použitia nástroja alebo náčinia nepozná, je povinný spýtať sa trénerov CvikFit a postupovať podľa ich pokynov.
6. Prevádzkovateľ nenesie za zdravotný stav klienta žiadnu zodpovednosť.

7. Za poranenia alebo úrazy, ktoré si klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu, pokynov trénera CvikFit alebo nedodržiavaním prevádzkového poriadku, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

8. Spoločnosť CvikFit nie je poistená voči klientom a ani tretím osobám.

 

Článok VII
Povinnosť CvikFit k náhrade škody

1. Klient je povinný počas využívania služieb CvikFit odkladať svoje osobné veci na mieste na tom určenom, ktorým je riadne uzamknutá skrinka v šatni.

2. Skrinka v šatni nie je určená k odkladaniu cenností, elektroniky a všeobecne akýchkoľvek predmetov, ktorých hodnota prevyšuje sumu 100,- eur (ďalej len “cennosti”). Všetky cennosti je klient povinný odložiť do priestorov recepcie CvikFit, kde je miesto na to určené. V prípade, že tak klient neurobí, nie je CvikFit povinný nahradiť klientovi vzniknutú škodu spôsobenú stratou alebo poškodením cenností.

3. Zodpovednosť CvikFit za škodu spôsobenú klientovi na odložených veciach sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. CvikFit nahradí klientovi škodu vzniknutú na odložených veciach v prípade, ak boli tieto veci odložené na mieste na to určenom, t.j. v riadne uzamknutej skrinke v šatni.

5. Klient je povinný uplatniť si u CvikFit právo na náhradu škody bez zbytočného odkladu po zistení vzniknutej škody. Najneskôr je možné právo na náhradu škody u CvikFit uplatniť do 15 dní odo dňa, keď sa klient o škode musel dozvedieť. Uplatnenie práva na náhradu škody u CvikFit je podmienkou priznania náhrady škody na súde.

6. CvikFit nezabezpečuje klientom služby stráženého parkovania. Všetky parkovacie plochy priľahlé CvikFit patria k bytovej jednotke a CvikFit nie je povinný uhradiť akúkoľvek škodu, ktorá vznikne na dopravných prostriedkoch klientov zaparkovaných na týchto parkovacích plochách.

7. CvikFit je povinný klientovi nahradiť škodu len v prípade, keď tak stanoví zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov alebo iný všeobecne záväzný právny predpis Slovenskej republiky. CvikFit nepreberá žiadne riziko nad rámec právnych predpisov.

8. CvikFit nie je povinný klientovi nahradiť škodu alebo ujmu, ktorá klientovi vznikne v dôsledku porušenia prevádzkového poriadku, iných pokynov trénerov, nesprávneho používania nástrojov a náčinia v priestoroch CvikFit alebo precenením vlastných síl.

 

Článok VIII
Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení spracúva osobné údaje klientov za účelom vedenia športovej agendy (meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónny kontakt, nahliadnutie a poznámky z chorobopisu).

1. Klient udeľuje CvikFit súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v športovej agende a to počas celého trvania poskytovania služieb. CvikFit po splnení účelu spracovania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov klienta. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže klient kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslanou na sídlo prevádzkovateľa. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu klienta prevádzkovateľovi.

2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje klientov použije len na vyššie uvedené účely.

3. Spoločné ustanovenia:
Ochrana osobných údajov klientov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva klientov sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

 

Článok IX
Starostlivosť o čistotu

1. Upratovanie priestorov CvikFit sa vykonáva denne po skončení otváracích hodín CvikFit a priebežne podľa potreby. Očista zariadení slúžiacich na osobnú hygienu, povrchových plôch a podláh je vykonávaná denne a priebežne podľa potreby. Nádoby na odpad umiestnené v priestoroch CvikFit sú vyprázdňované denne a priebežne podľa potreby.

2. Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však tri krát ročne.

3. Dezinfekcia, čistenie, upratovanie, ako aj všetky činnosti spojené s čistotou a poriadkom v priestoroch celej prevádzky CvikFit sú zabezpečené externými osobami, ktoré túto činnosť vykonávajú na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom.

 

Článok X
Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 25.5.2018.

2. Pre klientov CvikFit je tento prevádzkový poriadok záväzný vždy v aktuálnom znení dostupnom v CvikFit v deň využívania služieb CvikFit.