+421 918 992 636 jakub.cvik@outlook.com

Podmienky ochrany osobných údajov

Spoločnosť CvikFit s. r. o. so sídlom Rusovská cesta 8, 851 01 Bratislava, IČO: 50615335 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 115822/B (ďalej len “CvikFit”) ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR„) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov„).

Článok 1

Základné pojmy

 1. Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, a pod. Za osobný údaj je považovaná akákoľvek informácia, na základe ktorej dokážeme bezpečne identifikovať určitú osobu.
 2. Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.
 3. Spracúvanie osobných údajov – vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 4. Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s inými osobami určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; spracúvaním osobných údajov môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.
 5. Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
 6. Zodpovedná osoba – fyzická alebo právnická osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 7. Účel spracúvania osobných údajov – konkrétny dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.
 8. Osobitná kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.
 9. Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.
 10. Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.
 11. Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.
 12. Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré CvikFit ponúka a ich podpora.

 

Článok 2

Prevádzkovateľ

 

 1. Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje je spoločnosť CvikFit s. r. o. so sídlom Rusovská cesta 8, 851 01 Bratislava, IČO: 50615335 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 115822/B.

Článok 3

Rozsah, právny základ a účel spracúvania osobných údajov

 

 1. CvikFit spracúva osobné údaje v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a na základe právnych základov vyplývajúcich z príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. CvikFit spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje klienta v rozsahu poskytnutých osobných údajov uvedených najmä v registračnom formulári , a to meno, priezvisko, mobil, e-mail, popis zdravotného stavu nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné za účelom riadneho poskytovania služieb klientovi a plnenia si z toho vyplývajúcich práv a povinností, a pre plnenie povinností spoločnosti CvikFit uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Rozosielanie marketingových materiálov (odber noviniek/newsletter) 
 • rozsah osobných údajov: e-mailová adresa
 • právny základ: spracúvanie na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
 • účel: marketingové účely
 1. Propagácia aktivít spoločnosti CvikFit na sociálnych sieťach
 • rozsah osobných údajov: fotografia, videozáznam
 • právny základ: spracúvanie na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
 • účel: propagačné účely
 1. Registrácia klienta v CvikFit
 • rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, email
 • právny základ: spracúvanie na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
 • účel: účely registrácie
 1. Prehliadanie webovej stránky (Cookies)
 • rozsah osobných údajov: dátum a čas prístupu, URL (adresu) odkazujúcej webovej stránky, zobrazený súbor, množstvo odoslaných dát, typ prehliadača a jeho verzia, operačný systém, IP adresa
 • právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR
 • účel: štatistika

 

 

Článok 4

Kategórie príjemcov osobných údajov

 1. Poskytnuté osobné údaje spoločnosť CvikFit poskytuje príjemcom iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu, a to nasledujúcim kategóriám príjemcov:
 • účtovné kancelárie,
 • poskytovatelia IT služieb.
 1. Spoločnosť CvikFit neposkytuje osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií.

Článok 5

Doba uchovania osobných údajov

 

 1. Spoločnosť CvikFit osobné údaje uchováva počas poskytovania služieb CvikFit klientovi. Po ukončení vzťahu a usporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich s poskytovanými službami, uchováva spoločnosť CvikFit osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to maximálne po dobu 1 roka od skončenia poskytovania služieb CvikFit, alebo do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutou osobou.
 2. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje spoločnosť CvikFit princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je spoločnosť CvikFit povinná uchovávať osobné údaje, osobné údaje dlhšie nedrží a zlikviduje ich vymazaním.

 

Článok 6

Profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov

 

 1. Spoločnosť CvikFit v rámci poskytovania služieb nepoužíva tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie osobných údajov.

 

Článok 7

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov

 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby; informácie zahŕňajú najmä: totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účely spracúvania osobných údajov, kategórie spracúvaných osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 2. Právo na prístup k osobným údajom; dotknutá osoba má právo na potvrdenie, či jej osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, má právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, informácie o jej právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov.
 3. Právo na opravu; v prípade, že prevádzkovateľ spracúva neaktuálne, či nepresné osobné údaje dotknutej osoby, napr. dotknutá osoba zmenila adresu bydliska, dotknutá osoba môže o tomto informovať prevádzkovateľa a prevádzkovateľ je povinný osobné údaje opraviť.
 4. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý); v niektorých zákonom stanovených prípadoch je prevádzkovateľ povinný osobné údaje dotknutej osoby na jej pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože prevádzkovateľ môže mať zákonnú povinnosť, či oprávnený záujem, ktorý prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, si osobné údaje ponechať.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania; dotknutá osoba môže žiadať, aby jej osobné údaje prevádzkovateľ spracúval výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo aby jej osobné údaje boli zablokované.
 6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov; v prípade, že dotknutá osoba zistí alebo sa domnieva, že je spracúvanie osobných údajov vykonávané v rozpore s ochranou jej súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, má právo namietať spracúvanie osobných údajov.
 7. Právo na prenosnosť údajov; dotknutá osoba môže žiadať, aby jej osobné údaje boli poskytnuté inému prevádzkovateľovi alebo inej spoločnosti. Vtedy je prevádzkovateľ povinný odovzdať jej osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak mu v tom nebránia žiadne zákonné ani iné významné prekážky.
 8. Právo namietať na automatizované individuálne rozhodovanie; dotknutá osoba môže vzniesť námietku proti automatizovanému rozhodovaniu, ak k takémuto rozhodovaniu prichádza.
 9. Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej repubiky; dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť so svojim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránkydataprotection.gov.sk/uoou/.
 10. Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov; dotknutá osoba môže udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom, akým udelila súhlas. Spoločnosť CvikFit takéto osobné údaje vyhľadá a vymaže, a teda prestane spracúvať.
 11. Spoločnosť CvikFit ako prevádzkovateľ poskytuje všetky oznámenia a vyjadrenia k uplatneným právam dotknutej osoby bezplatne. Vyjadrenie a prípadné informácie o prijatých opatreniach poskytne spoločnosť CvikFit najneskôr do jedného mesiaca. Spoločnosť CvikFit si vyhradzuje právo túto lehotu v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu spoločnosť CvikFit informuje dotknutú osobu.
 12. Dotknuté osoby môžu so svojimi žiadosťami, otázkami alebo sťažnosťami kontaktovať spoločnosť CvikFit e-mailom na e-mailovej adrese jakub_cvik@yahoo.com, poštou na adrese sídla spoločnosti alebo telefonicky na čísle +421 911 992 626.

Každý klient si pozorne podmienky pre GDPR prečítal súhlasí s nimi. Svojím podpisom dáva súhlas so spracovanim svojich osobných údajov.